Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

UZMAN DOKTOR TUBA ÇELEBİ KAYHAN DERMATOLOJİ KLİNİĞİ 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

 ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

 

 • GİRİŞ
 • Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

 

Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

 

Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni,  KVKK’nın 10. Maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca: veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma metninde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

 

 • Veri Sorumlusu

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10’uncu maddesi uyarınca veri sorumlusu Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği adına; adına ‘’Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan’’.

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Klinik Sorumlu Hekimi’’ olarak anılacaktır.)

 

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz, klinik sorumlu hekimi ve klinik sorumlu hekimi tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, e-posta, internet sitesi, kamera çekimi, formlar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 

Bu kapsamda hizmet ilişkisi içerisinde bulunduğumuz personele ait aşağıda belirtilen kişisel verileriniz, aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve bazı kişisel veriler yönünden tarafınızdan alınan açık rıza kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 • İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLENME AMAÇLARI

 

Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği gelişmiş işe alım faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir.

 

Kişisel Verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
 • Doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı, ölçülü kullanılmakta ve
 • Hukuka uygun olarak belirlenen saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

 

 • Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır;
 • Kimlik: Ad, soyad, doğum tarihi, doğum tarihi /doğum yeri, TC Kimlik, cinsiyet, yaşı
 • İletişim: Telefon numarası, ev adresi, referans iletişim bilgileri,
 • Fiziksel Mekan Güvenliği: Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği’nde mevzuat gereği ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kamera kayıtlarından elde edilen görüntüleriniz, klinik giriş çıkış bilgileri
 • Risk Yönetimi: Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler,
 • Mesleki Deneyim: Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri, iş deneyimleri
 • Toplanan kişisel verilerinizin İşlenme Amacı;
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer sair mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme,
 • Klinik hizmeti yürütülürken can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,
 • Klinik hizmetinin yürütüldüğü alanlarda disiplinin, güvenliğin ve denetimlerin sağlanması amacıyla kamera görüntülerinin depolanması
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikincil düzenlemelerden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla
 • Gelişmiş işe alım faaliyetlerinin uygulanmasını sağlamak,
 • İnsan kaynakları politikalarının geliştirilmesini sağlamak,
 • İstihdam ihtiyacını karşılamak,
 • Başvurunun olumlu veyahut olumsuz sonuçlanması halinde tarafınızla tekrar iletişime geçebilmek amaçlarıyla işlenecektir.

 

 • İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

 

Kişisel verileriniz yukarıda aktarılan amaçlar dahilinde Kanun’un 8. Maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak veyahut gerekli durumlarda tarafınızdan açık rıza alınması halinde uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak,

 

 • İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum, kuruluşlar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veyahut hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlara
 • Faaliyetlerimizi sağlamak ve güvenliğimizi korumak amacıyla işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar ve güvenlik firmana, iş ve çözüm ortaklarımıza

 

 • VERİ İŞLEME SÜRESİ VE MUHAFAZA SÜRESİ

 

Aydınlatma Metni’nde anılan kanallar vasıtasıyla Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği ile paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçların mevcudiyeti müddetince işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

 

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda özel sağlık kliniği uygulamaları ve hizmet ilişkisindeki teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

 • İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINI KULLANMASI
 • Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin hakları

 

Kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

ğ. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 • İlgili kişinin Haklarını Kullanması

 

Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler aydınlatma metninde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Forumu’nu doldurup imzalayarak Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği’ne iletebileceklerdir.

 

İlgili kişi;

 • https://drtubacelebikayhan.com adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile [Kınıklı Mah. 6019 Sok. No:16 İç Kapı No: 3 Pamukkale/Denizli] adresine iletilmesi,
 • https://drtubacelebikayhan.com  adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imzanızla veya mobil imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun kayıtlı elektronik posta veya kliniğe daha önceden bildirilen ve kliniğin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz ile gönderilmesi,

yöntemlerini kullanabilir.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

 

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği tarafından reddedilecektir.

 

Kliniğin işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.