Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikası

UZMAN DOKTOR TUBA ÇELEBİ KAYHAN DERMATOLOJİ KLİNİĞİ

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

 

 • BÖLÜM: İMHA POLİTİKASI’NIN NİTELİĞİ VE AMACI

 

 • GİRİŞ

İşbu imha politikası  Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği olarak veri sorumlusu sıfatıyla (Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği veri sorumlusu; “Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan”) elimizde bulundurduğumuz kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuatı uyarınca kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği tarafından uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

Bu kapsamda, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, müşterilerimizin ve herhangi bir nedenle Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği nezdinde kişisel verisi bulunan tüm gerçek kişilerin kişisel verileri Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası çerçevesinde kanunlara uygun olarak yönetilmektedir.

 

 • TANIMLAR
Doğrudan tanımlayıcılar:Tek başlarına, ilişki içinde oldukları kişiyi doğrudan açığa çıkaran, ifşa eden ve ayırt edilebilir kılan tanımlayıcıları,
Dolaylı tanımlayıcılar:Diğer tanımlayıcılar ile bir araya gelerek ilişki içinde oldukları kişiyi açığa çıkaran, ifşa eden ve ayırt edilebilir kılan tanımlayıcıları,
İlgili kişi:Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
İmha:Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,
Kanun:07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
Yönetmelik:28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğini
Kurul:Kişisel Verileri Koruma Kurulunu
Kayıt ortamı:Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası:https://drtubacelebikayhan.com adresinden ulaşılabilecek, Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği elinde bulunan kişisel verilerin yönetilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen politikayı,
Veri kayıt sistemi:Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

ifade eder.

 

 • BÖLÜM: ORTAMLAR VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI ORTAMLAR

 

Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği nezdinde saklanan kişisel veriler, ilgili verinin niteliğine ve hukuki yükümlülüklerimize uygun bir kayıt ortamında tutulur.

 

Kişisel verilerin saklanması için kullanılan kayıt ortamları genel itibariyle aşağıda sayılanlardır. Ancak, bir kısım veriler sahip oldukları özel nitelikler ya da hukuki yükümlülüklerimiz nedeniyle burada gösterilen ortamlardan farklı bir ortamda tutulabilir. Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği adına Veri Sorumlusu Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan her halde veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte ve kişisel verileri Kanun’a, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak işlemek ve korumaktadır.

 

a) Matbu ortamlar:Verilerin kağıt ya da mikrofilmler üzerine basılarak tutulduğu ortamlardır.
b) Yerel dijital ortamlar:Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği bünyesinde yer alan sunucular, sabit ya da taşınabilir diskler, optik diskler gibi sair dijital ortamlardır.
c) Bulut ortamlar:Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği bünyesinde yer almamakla birlikte, Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği kullanımında olan, kriptografik yöntemlerle şifrelenmiş internet tabanlı sistemlerin kullanıldığı ortamlardır.

 

 • ORTAMLARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

 

Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi için ilgili kişisel veri ile tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

İşbu tedbirler, bunlarla kısıtlı olmamak üzere, ilgili kişisel verinin ve tutulduğu ortamın niteliğine uygun düştüğü ölçüde aşağıdaki idari ve teknik tedbirleri kapsar.

 

 • Teknik Tedbirler

 

Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği kişisel verilerin saklandığı tüm ortamların ilgili verinin ve verinin tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak aşağıdaki teknik tedbirleri almaktadır:

 • Kişisel verilerin tutulduğu ortamlarda yalnızca teknolojik gelişmelere uygun güncel ve güvenli sistemler kullanılmaktadır.
 • Kişisel verilerin tutulduğu ortamlara yönelik güvenlik sistemleri kullanılmaktadır.
 • Bilişim sistemleri üzerindeki güvenlik zafiyetlerinin tespitine yönelik güvenlik testleri ve araştırmaları yapılmakta, yapılan test ve araştırmaların sonucunda tespit edilen mevcut ya da muhtemel risk teşkil eden hususlar giderilmektedir.
 • Kişisel verilerin tutulduğu ortamlara veriye erişim kısıtlanarak yalnızca yetkili kişilerin, kişisel verinin saklanma amacı ile sınırlı olarak bu verilere erişmesine izin verilmekte ve tüm erişimler kayıt altına alınmaktadır.
 • Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği bünyesinde kişisel verilerin tutulduğu ortamların güvenliğini sağlamak üzere yeterli teknik personel bulundurmaktadır.

 

 1. İdari Tedbirler

Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği kişisel verilerin saklandığı tüm ortamların ilgili verinin ve verinin tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak aşağıdaki idari tedbirleri almaktadır:

 • Kişisel verilere erişimi olan tüm Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği çalışanlarının bilgi güvenliği, kişisel veriler ve özel hayatın gizliliği konularında farkındalıklarının artırılması ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.
 • İş birimi bazında kişisel veri işlenmesi hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.
 • Bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması alanındaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti alınmaktadır.
 • Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği personeli ile arasındaki ilişkiyi düzenleyen ve kişisel veri içeren her türlü belgeye kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için Kanun ile öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmesi, kişisel verilerin ifşa edilmemesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanılmaması gerektiği ve kişisel verilere ilişkin gizlilik yükümlülüğünün Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği ile olan iş akdinin sona ermesinden sonra dahi devam ettiği yönünde kayıtlar eklemiştir.
 • Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonrada devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
 • Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.
 • Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği, Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini giderir.
 • İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin anlaşılması hâlinde, Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirilir.
 1. Klinik İçi Denetim

 

Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği adına Veri Sorumlusu olan Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Kanun’un 12’nci maddesi uyarınca Kanun hükümlerinin ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası hükümlerinin uygulanmasına ilişkin klinik içi denetimler yapmaktadır.

 

Klinik içi denetimler sonucunda bu hükümlerin uygulanmasına ilişkin eksiklik ya da kusurların tespit edilmesi halinde bu eksiklik ya da kusurlar derhal giderilir.

 

Denetim sırasında ya da sair bir şekilde Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği sorumluluğunda bulunan kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edildiğinin anlaşılması hâlinde, Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir.

 

 • BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

 

 • SAKLAMA VE İMHA NEDENLERİ

 

 • Saklama Nedenleri

 

Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği bünyesinde tutulan kişisel veriler Kanun ve Kişisel Veriler Politikamız (ilgili politikaya https://drtubacelebikayhan.com adresinden ulaşabilirsiniz) uyarınca ve burada belirtilen amaç ve nedenlerle saklanmaktadır.

 • Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması,
 • Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ile ilgili olması,
 • Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği’nin meşru menfaatinin olması,
 • Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği’nin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi,
 • Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,
 • Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması.

 

 1. İmha Nedenleri

 

Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği bünyesinde bulunan kişisel veriler ilgili kişinin talebi halinde ya da Kanun’un 5’nci ve 6’ncı maddelerinde sayılan nedenlerin ortadan kalkması halinde resen işbu imha politikası uyarınca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

Kanun’un 5’nci ve 6’ncı maddelerinde sayılan nedenler aşağıdakilerden ibarettir:

 • Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
 • Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması, Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması.
 • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,
 • İlgili kişinin, Kanun’un 11. Maddesinin 2 (e) ve (f) bentlerindeki hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi,
 • Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.

 

 • İMHA YÖNTEMLERİ

 

Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği Kanuna ve sair mevzuatı ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına uygun olarak sakladığı kişisel verileri, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde ilgili kişinin talebi doğrultusunda ya da işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen süreler içinde re’sen siler, yok eder veya anonim hale getirir.

 

Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği tarafından en çok kullanılan silme, yok etme ve anonim hale getirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

 

 1. Silme Yöntem​leri

 

Matbu Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Silme Yöntemleri
Karartma:Matbu ortamda bulunan kişisel veriler karartma yöntemi kullanılarak silinir. Karartma işlemi, ilgili evrak üzerindeki kişisel verilerin, mümkün olan durumlarda kesilmesi, mümkün olmayan durumlarda ise geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak görünemez hale getirilmesi şeklinde yapılır.
Bulut ve Yerel Dijital Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Silme Yöntemleri
Yazılımdan güvenli olarak silme:Bulut ortamda ya da yerel dijital ortamlarda tutulan kişisel veriler bir daha kurtarılamayacak şekilde dijital komutla silinir. Bu şekilde silinen verilere tekrar ulaşılamaz.

 

 1. Yok Etme Yöntemleri

 

Matbu Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri
Fiziksel yok etme:Matbu ortamda tutulan belgeler evrak imha makineleri ile tekrar bir araya getirilemeyecek şekilde yok edilir.
Yerel Dijital Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri
Fiziksel yok etme:Kişisel veri barındıran optik ve manyetik medyanın eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemidir. Optik veya manyetik medyayı eritmek, yakmak, toz haline getirmek ya da bir metal öğütücüden geçirmek gibi işlemlerle verilerin erişilmez kılınması sağlanır.
De-manyetize etme (degauss):Manyetik medyanın yüksek manyetik alana maruz bırakılması ile üzerindeki verilerin okunamaz biçimde bozulması işlemidir.
Üzerine yazma:Manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerine en az yedi kez 0 ve 1’lerden oluşan rastgele veriler yazılarak eski verinin okunmasının ve kurtarılmasının önüne geçilir.
Bulut Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri
Yazılımdan güvenli olarak silme:Bulut ortamda tutulan kişisel veriler bir daha kurtarılamayacak şekilde dijital komutla silinir ve bulut bilişim hizmet ilişkisi sona erdiğinde kişisel verileri kullanılır hale getirmek için gerekli şifreleme anahtarlarının tüm kopyaları yok edilir. Bu şekilde silinen verilere tekrar ulaşılamaz.

 

 1. Anonimleştirme Yöntemleri

Anonimleştirme, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesidir.

Değişkenleri çıkarma:İlgili kişiye ait kişisel verilerin içerisinde yer alan ve ilgili kişiyi herhangi bir şekilde tespit etmeye yarayacak doğrudan tanımlayıcıların bir ya da bir kaçının çıkarılmasıdır.

Bu yöntem kişisel verinin anonim hale getirilmesi için kullanılabileceği gibi, kişisel veri içerisinde veri işleme amacına uygun düşmeyen bilgilerin bulunması halinde bu bilgilerin silinmesi amacıyla da kullanılabilir.

Bölgesel gizleme:Kişisel verilerin toplu olarak anonim şekilde bulunduğu veri tablosu içinde istisna durumda olan veriye ilişkin ayırt edici nitelikte olabilecek bilgilerin silinmesi işlemidir.
Genelleştirme:Birçok kişiye ait kişisel verinin bir araya getirilip, ayırt edici bilgileri kaldırılarak istatistiki veri haline getirilmesi işlemidir.
Alt ve üst sınır kodlama / Global kodlama:Belli bir değişken için o değişkene ait aralıklar tanımlanarak kategorilendirilir. Değişken sayısal bir değer içermiyorsa bu halde değişken içindeki birbirine yakın veriler kategorilendirilir. Aynı kategori içinde kalan değerler birleştirilir.
Mikro birleştirilme:Bu yöntem ile veri kümesindeki bütün kayıtlar öncelikle anlamlı bir sıraya göre dizilip sonrasında bütün küme belirli bir sayıda alt kümelere ayrılır. Daha sonra her alt kümenin belirlenen değişkene ait değerinin ortalaması alınarak alt kümenin o değişkenine ait değeri ortalama değer ile değiştirilir. Bu sayede veri içerisinde bulunan dolaylı tanımlayıcılar bozulmuş olacağından, verinin ilgili kişiyle ilişkilendirilmesi zorlaştırılır.
Veri karma ve bozma:Kişisel veri içerisindeki doğrudan ya da dolaylı tanımlayıcılar başka değerlerle karıştırılarak ya da bozularak ilgili kişi ile ilişkisi koparılır ve tanımlayıcı niteliklerini kaybetmeleri sağlanır.

 

Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği kişisel verilerin anonim hale getirilmesi için ilgili verinin niteliğine göre bu sayılan anonimleştirme yöntemlerinden bir ya da birkaçını kullanır.

 

 • SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

 

 • Saklama Süreleri
VERİ SAHİBİVERİ KATEGORİSİVERİ SAKLAMA SÜRESİ
ÇalışanKimlik, İletişim, Özlük, Hukuki İşlem, Fiziksel Mekan Güvenliği, İşlem Güvenliği, Risk Yönetimi, Finans, Mesleki Deneyim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Sağlık BilgileriVeri Saklama Amacı Sona Erene Kadar ve Mevzuatın Gerektirdiği Sürre Boyunca
Çalışan AdayıKimlik, İletişim, Fiziksel Mekan Güvenliği, Risk Yönetimi, Mesleki DeneyimVeri Saklama Amacı Sona Erene Kadar ve Mevzuatın Gerektirdiği Sürre Boyunca
Ürün veya Hizmet AlanKimlik, İletişim, Hukuki İşlem, Müşteri İşlem, Fiziksel Mekan Güvenliği, İşlem Güvenliği, Risk Yönetimi, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Sağlık Bilgileri, Genetik VerilerVeri Saklama Amacı Sona Erene Kadar ve Mevzuatın Gerektirdiği Sürre Boyunca
Veli/Vasi/TemsilciKimlik, İletişim, Hukuki İşlem, Müşteri işlem, Fiziksel Mekan Güvenliği, Risk Yönetimi, FinansVeri Saklama Amacı Sona Erene Kadar ve Mevzuatın Gerektirdiği Sürre Boyunca
ZiyaretçiKimlik, İletişim, Fiziksel Mekan Güvenliği İşlem GüvenliğiVeri Saklama Amacı Sona Erene Kadar ve Mevzuatın Gerektirdiği Sürre Boyunca
Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği’nin İşbirliği İçinde Olduğu Kurum/Firmalar (Tedarikçi-Tedarikçi Çalışanı)Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Fiziksel Mekan Güvenliği, Risk Yönetimi, Finansal BilgilerVeri Saklama Amacı Sona Erene Kadar ve Mevzuatın Gerektirdiği Sürre Boyunca

 

 1. İmha Süreleri

Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği’nin Kanun, ilgili mevzuat, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve işbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası uyarınca sorumlu olduğu kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

 

İlgili kişi, Kanunun 13’ncü maddesine istinaden Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği’ne başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde;

 1. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği talebe konu kişisel verileri talebi aldığı günden itibaren 30 (otuz) gün içinde gerekçesini açıklayarak uygun imha yöntemi ile siler, yok eder veya anonim hale getirir.  Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği’nin talebi almış sayılması için ilgili kişinin talebini Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına uygun olarak yapmış olması gerekir. Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği her halde yapılan işlemle ilgili kişiye bilgi verir.
 2. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği tarafından Kanunun 13’ncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

 

 • PERİYODİK İMHA

 

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda; Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği işleme şartları ortadan kalkmış olan kişisel verileri işbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek bir işlemle siler, yok eder veya anonim hale getirir.

 

Periyodik imha süreçleri ilk kez özel sağlık kliniği faaliyetimizin başladığı tarihte başlar ve her 6 (altı) ayda bir tekrar eder.

 

 • İMHA İŞLEMİNİN HUKUKA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ

 

Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği gerek talep üzerine gerekse periyodik imha süreçlerinde re’sen gerçekleştirdiği imha işlemlerini Kanuna, sair mevzuata, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak yapar.

 

Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği, imha işlemlerinin bu düzenlemelere uygun olarak yapıldığını temin etmek amacıyla bir takım idari ve teknik tedbirler almaktadır.

 

 • Teknik Tedbirler
 • Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği işbu politikada yer alan her bir imha yöntemine uygun teknik araç ve ekipman bulundurur.
 • Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği, imha işlemlerinin yapıldığı yerin güvenliğini sağlar.
 • Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği, imha işlemini yapan kişilerin erişim kayıtlarını tutar.

 

 1. İdari Tedbirler
 • Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği imha işlemini yapacak çalışanlarının bilgi güvenliği, kişisel veriler ve özel hayatın gizliliği konularında farkındalıklarının artırılması ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapar.
 • Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği, bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin korunması ve güvenli imha teknikleri alanındaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti alır.
 • Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği, teknik ya da hukuki gereklilikler nedeniyle imha işlemini üçüncü kişilere yaptırdığı durumlarda ilgili üçüncü kişilerle kişisel verilerin korunması amacıyla protokoller imzalar, ilgili üçüncü kişilerin bu protokollerdeki yükümlülüklerine uyması için gerekli tüm özeni gösterir.
 • Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği, imha işlemlerinin hukuka ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen şart ve yükümlülüklere uygun olarak yapılıp yapılmadığını düzenli olarak denetler, gereken aksiyonları alır.
 • Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemleri kayıt altına alır ve söz konusu kayıtları, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklar.

 

 • BÖLÜM: GÜNCELLEME VE UYUM

 

Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği, Kanunda yapılan değişiklikler nedeniyle, Kurum kararları uyarınca ya da sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasında ya da işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar politikanın sonunda açıklanır.

 

 • DEĞİŞİKLİK NOTLARI
Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği:Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası yayınlanmıştır.