Ziyaretçi Aydınlatma Metni

UZMAN DOKTOR TUBA ÇELEBİ KAYHAN DERMATOLOJİ KLİNİĞİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

 

 • GİRİŞ
 • Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

 

Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’) 10. Maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca: veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmek istiyoruz. Aydınlatma metninde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

 

Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği (İşbu aydınlatma metni kapsamında ‘’Klinik’’ olarak anılacaktır.)olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

 

 • Veri Sorumlusu

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10’uncu maddesi uyarınca veri sorumlusu Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği adına Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan’dır.

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Klinik sorumlu hekimi’’ olarak anılacaktır.)

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz, kliniğimiz tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle web sitemiz, e-posta, formlar ve benzeri vasıtalarla yazılı, sözlü ya da elektronik olarak, kliniğimiz içerisinde alınan kamera çekimi vasıtası ile ise elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, yasal saklama süresi sona erene kadar hem dijital hem fiziksel ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 

Kişisel verileriniz, aşağıda maddede yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve bazı kişisel veriler yönünden tarafınızdan alınan açık rıza kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 • İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLENME AMAÇLARI

 

Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği ve klinik hizmet,  iş ve işlemlerinde daha iyi hizmet sağlanması amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir.

 

Kişisel Verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
 • Doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı,ölçülü kullanılmakta ve
 • Hukuka uygun olarak belirlenen saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

 

 1. Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır;
 • Kimlik: İsim soy isim bilgisi gibi kişiyi tanımlayan kimlik bilgileri
  • Fiziksel Mekan Güvenliği: Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği’nde mevzuat gereği ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kamera kayıtlarından elde edilen görüntüleriniz, klinik giriş çıkış bilgileriniz
 • İşlem Güvenliği: Web sitemizin ziyareti sırasında işlenen işlem güvenliği verileri
 • Toplanan kişisel verilerinizin İşlenme Amacı;
 • Klinik işlerinin yürütüldüğü veya kliniğe bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel, üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,
 • Kamera görüntülerinin depolanması; Klinik işlerinin yürütüldüğü veya kliniğe bağlı merkez ve birimlerinde fiziki olarak bulunmanız halinde disiplinin, güvenliğin ve denetimlerin sağlanması,
 • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icra edilmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Kamu düzeninin ve sağlığının korunması

 

Amaçları ile 6698 sayılı Kanun’un 5. Ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 

 • İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

 

Kişisel Verileriniz KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde ise KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanıza istinaden Kanun’un 8. Ve 9. Maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlanarak aşağıda belirtilen kişi/kurum/kuruluşlara aktarılabilir;

 

 • İlgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlara,
 • Denetime yetkili kamu kuruluşlarına, gerektiğinde adli ve idari yargı makamlarına, kolluk kuvvetlerine,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması, ifa edilmemiş olan edimlerin yerine getirilmesi amacıyla veyahut hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıklarına
 • Faaliyetlerimizi yürütmek ve güvenliğimizi korumak amacıyla hizmet aldığımız veya işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşlara, güvenlik firmasına, iş ve çözüm ortaklarımıza

 

5– VERİ İŞLEME VE MUHAFAZA SÜRESİ

 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği’nin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

 

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda özel sağlık klinikleri uygulamaları ve hizmet ilişkisindeki teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

 • İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINI KULLANMASI
 • Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin hakları

 

Kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

ğ. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 • İlgili kişinin Haklarını Kullanması

 

Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler aydınlatma metninde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Forumu’nu doldurup imzalayarak Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği’ne iletebileceklerdir.

 

İlgili kişi;

 • https://drtubacelebikayhan.com  adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile [Kınıklı Mah. 6019 Sok. No:16 İç Kapı No:3 Pamukkale/Denizli] adresine iletilmesi,
 • https://drtubacelebikayhan.com  adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imzanızla veya mobil imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun kayıtlı elektronik posta veya kliniğimize daha önceden bildirilen ve kliniğimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz ile gönderilmesi,

 

yöntemlerini kullanabilir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

 

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. Kimlik Numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Uzm. Dr. Tuba Çelebi Kayhan Dermatoloji Kliniği tarafından reddedilecektir.

 

Kliniğimizin işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.